علی پارساپور tag:http://ap0098.ir 2020-11-28T21:28:33+01:00 mihanblog.com علت خرید دامین aliparsapour.ir 2019-04-26T01:10:43+01:00 2019-04-26T01:10:43+01:00 tag:http://ap0098.ir/post/1 علی پارساپور گفتم من که نمی خواهم اسم و فامیلی ام را عوض کنم و علتی هم برای اینکار وجود ندارد بنابراین این دامین را تا موقعی که زنده ام نگه می دارم